Đầu tư Kinh doanh Hạ tầng công nghiệp

Cụm công nghiệp Làng nghề Hữu Bằng

19 - 06 - 2018

Làng nghề Hữu bằng được Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây (nay là Ủy ban nhân nhân dân thành phố Hà Nội) công nhận tại Quyết định số 351QĐ/UB và được cấp Bằng công nhận làng nghề đồ mộc, may Hữu Bằng từ ...

Dự án Khu hỗn hợp nhà ở và công trình phụ trợ Minh Tâm

31 - 05 - 2018

Nội dung Hợp đồng: Tư vấn Lập dự án, thiết kế tổng mặt bằng, thiết kế BVTC – lập TDT

Thong ke