Sứ mệnh phát triển

16:19 28/06/2018

Luôn luôn hành động theo Hiến pháp và luật pháp quốc gia và thông lệ quốc tế;
Định hướng theo thị hiếu người tiêu dùng trên cơ sở luật pháp và sự phát triển của cộng đồng xã hội;
Nắm vững thời cơ, cơ hội trên quan điểm phát triển quốc gia và quốc tế;

  • Luôn luôn hành động theo Hiến pháp và luật pháp quốc gia và thông lệ quốc tế;
  • Định hướng theo thị hiếu người tiêu dùng trên cơ sở luật pháp và sự phát triển của cộng đồng xã hội;
  • Nắm vững thời cơ, cơ hội trên quan điểm phát triển quốc gia và quốc tế;
  • Gắn bó mật thiết với các tổ chức chính trị, tổ chức nghề nghiệp, tổ chức xã hội để tạo dựng cơ hội phát triển;
  • Đào tạo và đào tạo lại đội ngũ CBNV nhằm đáp ứng tốt nhất có thể phục vụ sự phát triển lâu dài và bền vững;
  • Đoàn kết sức mạnh cá nhân, tổ chức, cộng đồng trong việc bảo vệ thành quả đạt được phục vụ mục tiêu đặt ra;
  • Duy trì tốc độ tăng trưởng kinh doanh qua các năm gắn với đa dạng hoá mục tiêu đầu tư, cung cấp dịch vụ cho cộng đồng;
  • Không ngừng tạo dựng, gia tăng giá trị tài sản cho các cổ đông, nhà đầu tư, đối tác...
  • Giải quyết việc làm và không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống CBNV và xã hội;
  • Chia sẻ lợi ích và đóng góp công sức chung cho mục tiêu quốc gia và dân tộc về sự phát triển.

Chia sẻ bài viết

Thong ke

Tin liên quan