Có 1 kết quả tìm kiếm cho "Dự án Khu hỗn hợp nhà ở và công trình phụ trợ Minh Tâm"

Dự án Khu hỗn hợp nhà ở và công trình phụ trợ Minh Tâm

Nội dung Hợp đồng tư vấn giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn xây dựng Trường An và Công ty TNHH Thương mại Minh Tâm tập trung giải quyết các thủ tục về đất đai, đầu tư, xây dựng, quy hoạch ... cụ thể:


Thong ke